0 דוגמניות אונליין

תקנון אתר המצלמות הישראלי SexCams.co.il - תנאי גלישה הסכם שימוש והצהרות הנוגעות לפרטיות

תקנון, תנאי גלישה הסכם שימוש והצהרות פרטיות - אתר המצלמות הישראלי

* התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והכוונה הינה לכל המגדרים.  כל האמור בלשון זכר כוחו יפה גם בלשון נקבה.

מבוא

א. גלישה באתר מצלמות סקס

 • אתר SexCams.co.il -להלן "האתר", מאפשר לגולשים בגירים שהינם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות במדינת אזרחותם ובתנאי שמלאו להם לפחות 18 שנה -להלן "הגולש"/"הגולשים" , לגלוש באתר להנאתם הפרטית בלבד ואף לבצע בו רכישות באמצעי תשלום שונים המפורטים באתר. למען הסר ספק הגולש מקבל את תנאי התקנון הזה בין אם יבצע רכישה באתר ובין אם לאו.


ב. * אזהרת תוכן למבוגרים בלבד !

 • אתר זה מיועד למבוגרים בלבד אשר מלאו להם לפחות 18 שנה!
  • האתר עלול להכיל תוכן מיני/ פורנוגרפי שאף עלול להיות בוטה במיוחד, כל זאת בכל צורות המדיה האלקטרונית ובחלק מהמדינות/צורות יישוב שונות/מוסדות/מקומות עבודה שונים וכד', תכני האתר עלולים להחשב כפוגעניים ואף לא חוקיים עבור גולשים מסויימים. להלן -"תכנים למבוגרים בלבד"


ג. על הגולש לצאת מהאתר לאלתר באם התקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

 1. עצם הגלישה שלו באתר זה מהווה עבירה על תקנות מקום הימצאו או עבירה על החוק, בין אם הגולש נחשב בגיר במקום הימצאו ובין אם לאו.
 2. אם הוא רואה עצמו כפגוע או כמי שעלול להיפגע מתכנים למבוגרים בלבד כאמור.
 3. לא קיבל על עצמו הגולש את כל תנאי התקנון.


ד. הרחבת המונח "האתר"

 1. אתר SexCams.co.il הינו האתר הראשי שממסד נתוניו ומשרתי האינטרנט שלו נשאבים נתונים ומידע להצגת תכנים, לרבות תמונות, שידורי וידאו ועוד, זאת לעידוד קד"מ ושיווק באתרי שיתוף פעולה המתממשקים למערכת הניהול של אתר SexCams.co.il בין אם הם מוצגים לגולש תחת שם המותג SexCams.co.il ובין אם לאו. המונח לעיל -"האתר" כולל אתרי שיתוף פעולה אלו ותקנון זה חל אף על הגולשים באתרים אלו.
 2. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהמועסיקים באתר ו/או מי מקבלני המשנה ו/או מי מנותני השירותים באתר בין אם הם עצמאיים בין אם לאו, בין אם הם ספקי/יות תוכן בין אם לאו ו/או כל גורם שלישי - כולם יחד, חלקם או לחוד- להלן "מתפעלי האתר".
 3. אתר SexCams.co.il הינו בין השאר מקום מפגש וירטואלי המספק תשתית תקשורתית בין הגולשים לבין ספקי/יות התוכן באמצעים שונים כגון:
  1. חדרי צ'אט מסוגים שונים כגון צ'אט פרטי/ ציבורי/ פומבי/ קבוצתי/ אקסקלוסיבי/ VIP ו/או כפי שיתפתח בעתיד. חדרים אלו תומכים גם בוידאו צ'ט באמצעות מצלמות אינטרנט  ו/או בשמע ו/או בהתכתבות אם בחדרים הוירטואליים הנ"ל ואם באמצעות החלפת מסרים פרטיים בתיבות הודעות אישיות שהוקצו ע"י המערכת.
  2. זאת ועוד, תקשורת קולית בשיחות שיכולות להיות מוגדרות אף כשיחות אירוטיות ואף בעלות נופך מיני גם בוטה הכל כמסוכם בין הגולש לבין ספקי/יות התוכן.
  3. כל זאת ועוד, באמצעים אלקטרוניים שונים הקיימים כיום כגון תמונות וגם כפי שיתפתחו בעתיד.

המבוא לתקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מהתקנון
התקנון כולו מהווה הסכם שימוש, תנאי גלישה באתר ונועד בין השאר להסדיר עיניינים הנוגעים להצהרות פרטיות כמפורט בהמשך.

ה. גלישה ושימוש באתר מצד הגולש מהווה הצהרה כי:

 1. הגולש נחשב במדינת אזרחותו כבגיר ומלאו לו לפחות 18 שנה, כמו כן אין עימו צופים מתחת לגיל זה או צופים שעלולים להיות מוגבלים מלגלוש בו כאמור.
 2. הגלישה באתר היא מרצונו החופשי של הגולש, להנאתו האישית בלבד ותכני האתר כפי שהובהרו לעיל בסעיף ב' תחת הכותרת "אזהרת תוכן למבוגרים בלבד" אינם פוגעים ברגשותיו.
 3. הגולש מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרות מסחריות מכל סוג שהוא בין אם בעלי אינטרס כלכלי או ערכי ובין אם לאו, אם עבור הגולש ואם עבור צד שלישי, כגון אך לא רק: פרסום, גיוס לקוחות, גיוס עובדים, שתילת קישורים ופרסום כתובות אינטרנט שמחוץ לאתר זה ועוד. הגולש מודע לעובדה שאם יעלה בידי הנהלת האתר להוכיח כי פעל בניגוד לסעיף זה עלולה להיות מוגשת נגדו תביעת נזיקין בגין הנזק שנגרם לה ללא הוכחת נזק וזאת בסכום של החל מ- 50,000 ₪ וללא הגבלת סכום. מקרים דומים שיהוו עילה להגשת תביעה דומה מצד הנהלת האתר, יהיו ראיות לכאורה לביצוע ריגול מסחרי ו/או נסיון לביצוע מעשי זדון שמטרתם לפגוע באתר אם באופן של נזק מוחשי ו/או אובדן הכנסות ו/או בתשתיותיו ואם באופן לא מוחשי כגון פגיעה בתדמית וכד'.
  1. זאת ועוד, הגולש מודע לעובדה שאם יעלה בידי הנהלת האתר להוכיח כי פעל בניגוד לסעיף זה עלולים להישלל זכויותיו של הגולש אם באופן מלא ואם באופן חלקי והכל על פי שיקולי הנהלת האתר. בין השאר אך לא רק:  חסימת הגולש ו/או מניעת גלישה עבורו באתר וזאת ללא החזרים במידה ובחשבונו קיימת יתרת זכות. להלן -"שלילת זכויות"
 4. הגולש פוטר את מתפעלי האתר כפי שהוגדרו בסע' ד.2 מכל תביעה, תלונה או טענה, בגין כל נזק שייגרם לו מצפייה בתכני האתר ו/או שירותים המופיעים בו, בין אם ניתנו בחינם ובין אם בתשלום.
 5. ברור לגולש כי בעלי האתר אינם אחראים לתוכן הפרסומים המופיעים בו ואף אשר יכולים לכלול בין השאר תכנים דינמיים ו/או אינטראקטיביים, מיוצרים ע"י מכונות באופן אוטומטי ו/או ע"י מתפעלי האתר ו/או מיוצרים ע"י גולשים אחרים. כל זאת בין אם המידע המפורסם הינו אמיתי או שיקרי. ככל שתתעורר בעיה חלה על הגולש החובה לדווח לבעלי האתר באמצעות טופס צור קשר כדי שמפעילי האתר יוכלו לתקן את המעוות במידה ונדרש וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהקדם האפשרי.
 6. ברור לגולש כי מתפעלי האתר אינם אחראים לאתרים אחרים אשר ניתן יהיה להגיע אליהם באמצעות קישור מאתר זה.


ו. דרכי התקשרות ושירות לקוחות
 • גולש הזקוק למידע או שירות לקוחות יעיין תחילה בתשובות המסופקות בדפים: שאלות נפוצות / אודותינו.
 • ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בכל עיניין באמצעות הטופס בדף צור קשר.

ז. שונות
 1. אי הבנת התקנון מכל סיבה שהיא אינה פוטרת את הגולש מאחריות ובכלל זה בין אם הבנתו את השפה המקורית שבה נכתב התקנון (עברית) הינה חלקית או לקויה או חסרה ובין אם נעשה שימוש באמצעי תרגום אנושיים או אוטומטיים. מפעילי האתר כאמור, לא יהיו חשופים לשום תביעה הנובעים מהבנה שגויה של התקנון מכל סיבה שהיא או אי ידיעתו.
 2. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת על פי שיקול דעת הנהלת האתר ואפילו ללא הודעה מוקדמת.
 3. והיה ובחלוף הימים יחקקו חוקים או שהיו שרירים ויסתבר כי סעיף או חלק מסעיף בתקנון זה אינם עומדים בדרישות החוק, יוקפא בתקנון אותו מקטע בלבד וכל שאר חלקי התקנון יהיו בעלי תוקף חוקי.
 4. רק לבתי המשפט בחיפה תהה הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת שעלולה להתעורר בין הגולש ובין מפעילי האתר.

צוות אתר סקס קאמס מאחל לכולם גלישה מהנה.

בחורות נוספות שעשויות לעניין אותך

nicole

התקשר

noel

התקשר

megi

התקשר

yanosh

תכף אשוב